อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ita nasamai1

call

ข่าวสาร อบต.นาสะไม : โครงการตรวจน้ำตาลในเลือดโครงการสูงวัย ใจเกินร้อย ตำบลนาสะไมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2565โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ปี 2566โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566>> วิสัยทัศน์ : อบต.นาสะไม "พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิการ ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมดี"

กิจกรรมของเรา

ดูทั้งหมด +

noGift3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
 • (P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว ๑ เมตร ศก. ๐๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (B0) จ้างเหมาเวทีการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว ๑ เมตร ศก. ๐๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (B0) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (15) จ้างเหมาเวทีการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (B0) จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๕ - บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (15) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (P0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น อบ.ถ.133-08 สายใหม่เจริญ-เชื่อมเทศบาลพระเหลา หมู่ 7 บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม -> คลิกอ่าน..

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2567

กำหนดยนแบบและชำระภาษทองถน 0001

ภาษีป้าย

ภาษปาย 0001

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสมพนธภาษทดนและสงปลกสราง 0

โครงการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 4. รายงานทางการเงิน
next
prev

แผนที่ตำบลนาสะไม

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/