ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กองคลัง

รป ผอ.คลง

(นางสุรัสวดี     ทีเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางสาวนฤตย์  สืบศรี )
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( นางยุพิน  ก้อนแก้ว )
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

(  ว่าง   )
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานพรพมล

(นางพรพิมล   โพทะจันทร์ ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

( นางสาวเอื้องฟ้า  อินทนนท์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/