ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กองคลัง

รป ผอ.คลง

(นางสุรัสวดี     ทีเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางสาวนฤตย์  สืบศรี )
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( นางยุพิน  ก้อนแก้ว )
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

(  ว่าง   )
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานพรพมล

(นางพรพิมล   โพทะจันทร์ ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

( นางสาวเอื้องฟ้า  อินทนนท์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ