ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

สำนักปลัด อบต.

 

 

รปปลด 

                                                                 

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล     พุทธแก้ว 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายชัยวัฒน์  สวัสดิ์ศรี )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หวหนา สป

( นางมนฑกานต์  วังวงศ์ )
หัวหน้าสำนักปลัด

รชนกร 1

( นางรัชนีกร  ทาบุดดา )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แสงเดอน

( นางสาวแสงเดือน    ชาดดา )
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

( นายยุทธหัตถ์  มีธรรม )
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

ปองกน
 จ.อ.ธวัชชัย    บุญร่วม 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

 

 นตกร  

(นายกิตติพศ    ญาติทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

จาชาต

 พ.จ.อ.สมชาติ  อ่อนเนตร 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

( นางสาวเนาวรัตน์  นาสา )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( นางสลิลทิพย์     ดอนแก้ว  )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( นายธนากร    ทาบุดดา)
ช่างไม้

( นายศรนรินทร์    คำภู )

พนักงานขับรถยนต์