ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ผลคะแนนแบบการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  

รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) การประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

รานงานผลการดำเนินงานและขอเปิดเผยข้อมูลองค์กรต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ   (NO Gift  P olicy)

ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานตามนโยบาย  No  Gift  Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  (รอบ 6 เดือนแรก)

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดสดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด Zero  Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift P olicy

ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

 

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/