ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กองการศึกษาฯ

( นายวิชิต     บุญเนาว์ )
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

( นางสาวไปรยา  กรวยสวัสดิ์ )
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

( นางดาววี   ทวีพัฒน์ )
ครู

 

( ว่าง )
ครู

 

( นางจำเนียร  ผลจันทร์ )
ครู

(นางสาวลภัสรดา      เหล่าสาร)

ครู


(นางสาวสุภาพร       ผิวพรรณ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

sorrawit.jpg 

(นายสรวิศ         โคตหา)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 

 

(ว่าง)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)นางรสดา นามบตร

(นางรัสดา    นามบุตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/