ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กิจกรรม

731362

การรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน อบต.นาสะไม นำโดย นายประสิทธิ์ โทบุตร นายกอบต.นาสะไม กำนัน ผญบ. ส.อบต. อสม. ครู ศพด. ครูสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 60 คน ทอ.ตระการพืชผล ให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมเป้าหมายทุกครัวเรือน ตามนโยบายกรม สถ. กระทรวงมหาดไทย

731359

731360

731361

731363

เนื้อหาอื่นๆ...

หน้าที่ 5 จาก 10