อบต.นาสะไม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน