อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

สภา อบต.นาสะไม

ม.2
( นางเต็มใจ     คำหมูน )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ม.8
(นายไมตรี     วงขึง  )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

 

ม.5  

(นางสาวอภัยรินทร์   แรกเรียง )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ม.1
( นางสาวชลนัญชา     พรมป้อง )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 1

ม.3

( นายกง     โลห์คำ )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 3

ม.4

(นายสมพร    สีทาป )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่  4

ม.6

( นายเกชา      ถานา)
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 6

ม.7

(นายสิทธิพร     ชาภักดี  )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 7

ม.9

(นายแถว     กาละพันธ์  )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 9

ม.10

( นางสาวดวงพรมณี    รอบโลก )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 10

ม.11

(นายสุมิตร      สิงห์คู่  )
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 11

ม.12

( นายคำหล้า     ประไพชาติ)
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 12

ม.13

(นายโกศรี      เหลาผา)
สมาชิกสภา อบต.นาสะไม หมู่ที่ 13 

 

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/