ว่าง


ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางสาวนฤตย์  สืบศรี )
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( นางยุพิน  ก้อนแก้ว )
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

( นางฐานิตา  อุตส่าห์ )
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน12341

(นางพรพิมล   โพทะจันทร์ ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

( นางสาวเอื้องฟ้า  อินทนนท์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ