( นายวิชิต     บุญเนาว์ )
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

( นางสาวไปรยา  กรวยสวัสดิ์ )
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

( นางดาววี   ทวีพัฒน์ )
ครู

 

 

( นางหวานใจ    เหลาผา )
ครู

 

( นางจำเนียร  ผลจันทร์ )
ครู

( นางสาวลภัสรดา  เหล่าสาร )
ครู

( นางสาวสุภาพร  ผิวพรรณ )
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

( นายสรวิศ  โคตหา )
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


( นางจันทธิดา  ประดิงอินทร์ )
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)