อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

สำนักปลัด อบต.

 

 

- ว่าง -

 

 

(                              )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายชัยวัฒน์  สวัสดิ์ศรี )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หวหนา สป

( นางมนฑกานต์  วังวงศ์ )
หัวหน้าสำนักปลัด

รชนกร 1

( นางรัชนีกร  ทาบุดดา )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แสงเดอน

( นางสาวแสงเดือน    ชาดดา )
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

( นายยุทธหัตถ์  มีธรรม )
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

ปองกน
( จ.อ.ธวัชชัย    บุญร่วม )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

 

 นตกร  

(นายกิตติพศ    ญาติทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

จาชาต 1

( พ.จ.อ. สมชาติ  อ่อนเนตร )
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

( นางสาวเนาวรัตน์  นาสา )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( นางสลิลทิพย์     ดอนแก้ว  )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( นายธนากร  ทาบุดดา)
ช่างไม้

( นายศรนรินทร์  คำภู )
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

 

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/