อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

สำนักปลัด อบต.

( นางนวีนา  ประดา )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายชัยวัฒน์  สวัสดิ์ศรี )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นางมนฑกานต์  วังวงศ์ )
หัวหน้าสำนักปลัด

( นางรัชนีกร  ทาบุดดา )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

( นางสาวกรวรรณ  แก้วจิรสิน )
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

( นายยุทธหัตถ์  มีธรรม )
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

123 12
( จ.อ.ธวัชชัย    บุญร่วม )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายกิตติพศ    ญาติทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

( พ.จ.อ. สมชาติ  อ่อนเนตร )
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

( นางสาวเนาวรัตน์  นาสา )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( นางสาวสลิลทิพย์  สุดสี )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( นายธนากร  ทาบุดดา )
ช่างไม้

( นายศรนรินทร์  คำภู )
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

 

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556