( -ว่าง- )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( -ว่าง- )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

( -ว่าง- )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

( -ว่าง- )
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล