อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ผลคะแนนแบบการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  

รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) การประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

รานงานผลการดำเนินงานและขอเปิดเผยข้อมูลองค์กรต่อสาธารณะ

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/