อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

กองคลัง

ว่าง


ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางสาวนฤตย์  สืบศรี )
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( นางยุพิน  ก้อนแก้ว )
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

( นางฐานิตา  อุตส่าห์ )
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน12341

(นางพรพิมล   โพทะจันทร์ ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

( นางสาวเอื้องฟ้า  อินทนนท์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook http://www.nasamai_2556