อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

คณะผู้บริหาร

( -ว่าง- )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( -ว่าง- )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

( -ว่าง- )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

( -ว่าง- )
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล