อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

โครงการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดฯ แผนยุทธการ(พิรุณ65)

ประชาสัมพันธ์

noGift3

logo egp1

[ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ]

logo activity

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ราคากลาง
  4. รายงานทางการเงิน
next
prev

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง - ตําบลไหล่ทุ่ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง - ตําบลไหล่ทุ่ง รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 133 - 01 ตําบลนาสะไม ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ กําหนด) ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๗๔๓,๔๘๖.๖๔ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) 

  

แผนที่ตำบลนาสะไม

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/