nasamai covid19 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ตั้งจุดคัดกรองโรค COVID-19 ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ณ จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ ตำบลนาสะไม ระหว่างเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง วัดอุณหภูมิ ให้คำแนะนำเรื่องการใส่ Mask 100% การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และการล้างมือบ่อยๆ จำนวนรถทั้งหมด 23 คัน จำนวนประชาชน 54 คน

nasamai covid19 2

cr. /สวท.อุบลราชธานี